சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அகாரணம் காரணமின்மை ; தற்செயல் .