சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அக்காள் தமக்கை , முன்பிறந்தாள் ; மூதேவி .