சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அக்கினி தீ ; தீக்கடவுள் ; செங்கொடிவேலி ; நவச்சாரம் ; மூத்திரம் ; வெடியுப்பு .