சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அக்கினிகாரியம் ஓமத்தீ வளர்த்துச் செய்யும் சடங்கு .