சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அக்கினிகோணம் தென்கிழக்கு மூலை .