சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அக்கினிக்கருப்பன் நெருப்பிலிருந்து தோன்றியவன் , முருகன் .