சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அக்கினிசகாயன் அக்கினி நண்பன் , காற்று .