சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அக்கினிட்டி நெருப்பிடு கலம் .