சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அக்கினிட்டோமம் சோமவேள்வி ; தேவர் பொருட்டுச் சோமரசம் அளிக்கும் வேள்விவகை .