சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அக்கியெழுதுதல் அக்கிப்புண் ஆறும்பொருட்டுச் செங்காவிக் கல்லாலான குழம்பினால் சிங்கம் நாய் போன்ற உருவங்களை எழுதுதல் .