சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அங்கப்பிரதக்கிணம் உருண்டு கோயிலை வலம் வரல் ; உடலுறுப்புகள் தரையில் படியுமாறு புரண்டு கோயிலை வலம் வரல் .