சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அங்கப்பிராயச்சித்தம் உடலின் தூய்மைக்காகச் செய்யும் ஒரு கழுவாய் .