சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அங்கயற்கண்ணம்மை அழகிய கயல்மீன் போன்ற கண்ணுடையாள் ; மதுரையில் கோயில் கொண்டுள்ள மீனாட்சியம்மை .