சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அங்குசம் யானையை அடக்கும் கருவியாகிய தோட்டி ; வாழை .