சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அசட்டை மதியாமை , பராமுகம் , புறக்கணிப்பு .