சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அசிகை நகைத்துப் பேசும் பேச்சு .