சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அசிதம் கருமை ; சனி ; ஒரு சிவாகமம் ; வெல்லக் கூடாதது ; சிரிப்பது ; மலர்வது .