சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அசிபதம் தத்துவமசி என்னும் பேருரையின் மூன்றாம் சொல் .