சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அசிரன் அக்கினி ; சூரியன் : கவந்தன் .