சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அசுகுசுத்தல் அருவருத்தல் ; ஐயுறுதல் .