சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அசுசி தூய்மையின்மை , அழுக்கு ; அருவருப்பு .