சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அசுரவாத்தியம் முரசு முதலிய பேரொலி எழுப்பும் இசைக்கருவி .