சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அசுவமேதம் குதிரையைக்கொண்டு நடத்தும் ஒரு வேள்வி .