சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அசைத்தல் ஆட்டுதல் ; கட்டுதல் ; சொல்லுதல் ; இயக்குதல் ; வருத்துதல் .