சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அச்சகம் நூல்களை அச்சிடும் இடம் . அச்சுக்கூடம் .