சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அஞ்சம் அன்னப்பறவை ; அசபா மந்திரம் ; ஒருவகைச் சன்னியாசம் .