சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அஞ்சறைப்பெட்டி ஐந்து அறைகளை உடைய பெட்டி ; கறிப்பொருள் வைக்கும் அறைப் பெட்டி .