சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அடார் விலங்குகளை அகப்படுத்தும் பொறி ; ஒருவகைப் பொறி ; தரிசு .