சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அடிநாள் முதல்நாள் ; ஆதிகாலம் ; தொடக்கம் .