சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அடிநீறு பாததூளி , காலில் படிந்த துகள் .