சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அடைத்தல் சேர்த்தல் ; தடுத்தல் ; பூட்டல் ; அடைக்கப்படுதல் ; மறைத்தல் ; சாத்துதல் ; சிறைவைத்தல் , காவல் செய்தல் ; வேலியடைத்தல் .