சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அடைமண் கலப்பையில் ஒட்டும் மண் ; வண்டல் மண் .