சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அட்சய அறுபதாண்டுக் கணக்கில் இறுதி ஆண்டு .