சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அட்டூழியம் தகாதசெய்கை ; தீம்பு , கொடுமை .