சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அணங்கு தீண்டி வருத்தும் தெய்வப்பெண் ; தெய்வப்பெண் ; பத்திரகாளி ; தேவர்க்காடும் கூத்து ; அழகு ; விருப்பம் ; மயக்க நோய் ; அச்சம் ; வருத்தம் ; கொலை ; கொல்லிப் பாவை ; பெண் ; வடிவு .