சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அணங்குதல் கொல்லுதல் ; வருந்துதல் ; இறந்துபடுதல் ; அஞ்சுதல் ; விரும்புதல் ; ஒலித்தல் .