சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அணங்குதாக்கு தெய்வப்பெண் தீண்டுகை ; மோகினிப்பிசாசு பிடிக்கை .