சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அணவு நடுவு .
சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அணவு (வி) சார் என்னும் ஏவல் ; நடு ; பொருந்து , சேர் .