சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அணவுதல் கிட்டுதல் ; பொருந்தல் ; மேல் நோக்கிச் செல்லுதல் .