சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அணி வரிசை ; ஒழுங்கு ; ஒப்பனை ; அழகு ; அணிகலன் ; முகம் ; படைவகுப்பு ; செய்யுளணி ; இனிமை ; அன்பு ; கூட்டம் ; அடுக்கு ; அண்மை ; ஓர் உவம உருபு .
சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அணி (வி) அணி என்னும் ஏவல் ; தரி , பூண் , அலங்கரி .