சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அணிதல் சூடல் ; சாத்துதல் ; புனைதல் ; அழகாதல் ; அலங்கரித்தல் ; உடுத்தல் ; பூணுதல் ; பொருந்துதல் ; படைவகுத்தல் ; சூழ்தல் .