சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அணிநுணா சீத்தா என்னும் மரம் .