சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அணிமை அண்மை , பக்கம் ; நுட்பம் .