சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அணு உயிர் ; நுட்பம் ; சிறுமை ; நுண்ணியது ; நுண்பொருள் ; பொடி ; மிகச்சிறியது ; நுண்ணுடம்பு .