சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அண்பல் மேல்வாய்ப் பல் ; அடிப்பல் .