சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அதப்பு வணக்கம் ; மரியாதை ; செருக்கு .