சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அதி வலைச்சாதி ; மிகுதிப்பொருளைத் தரும் ஓர் இடைச்சொல் ; அதிகம் ; அப்பால் ; மேன்மை ; சிறப்பு முதலிய பொருள் தரும் ஒரு வடமொழி முன்னொட்டு .