சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அதிரசம் மிக்க இனிமை ; பணியாரை வகையுள் ஒன்று ; உப்பு ; ஒரு பானம் .