சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அதிர்ச்சி ஆரவாரம் ; குமுறல் ; நடுங்குதல் .