சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அந்தப்புரம் அரசியிருக்கை , அரசன் மனைவி இருக்குமிடம் ; அரண்மனையில் பெண்கள் தங்குமிடம் ; பெண்டிர் தங்குமிடம் .